การเข้าพักและจัดกิจกรรมที่บ้านพุฒมณฑา

 

การเข้าพักและจัดกิจกรรมที่บ้านพุฒมณฑา

แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑. กิจกรรมที่จัดโดยบ้านพุฒมณฑา อาทิ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมปฏิบัติธรรมรับวันมาฆบูชา          เป็นต้น (โปรดตรวจสอบตารางการจัดกิจกรรมประจำปี)

๒. กิจกรรมที่หน่วยงาน บริษัท สถานศึกษา องค์กรเอกชน ห้างร้าน จัดขึ้น อาทิ การฝึกปฏิบัติธรรมเป็น        หมู่คณะ การอบรม การประชุมการสัมมนา (สามารถติดต่อแสดงความจำนง)

๓. สำหรับบุคคลทั่วไปเป็นสถานที่พักผ่อนเชิงธรรมะ สำหรับพุทธศาสนิกชน ที่เน้นความสงบร่มรื่นและ        ใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในการปฏิบัติธรรม สร้างสมาธิ ฝึกจิต และพัฒนาสติปัญญา

 

pootmontha makha bucha 013 300x197 การเข้าพักและจัดกิจกรรมที่บ้านพุฒมณฑา pootmontha makha bucha 015 300x200 การเข้าพักและจัดกิจกรรมที่บ้านพุฒมณฑา

pootmontha makha bucha 024 300x200 การเข้าพักและจัดกิจกรรมที่บ้านพุฒมณฑา pootmontha makha bucha 007 300x200 การเข้าพักและจัดกิจกรรมที่บ้านพุฒมณฑา

pootmontha makha bucha 003 300x200 การเข้าพักและจัดกิจกรรมที่บ้านพุฒมณฑา pootmontha makha bucha 005 300x200 การเข้าพักและจัดกิจกรรมที่บ้านพุฒมณฑา