บุคคลที่สามารถมาใช้สถานที่บ้านพุฒมณฑา

บุคคลที่สามารถมาใช้สถานที่บ้านพุฒมณฑา

 สถาบัน องค์กร โรงเรียน บริษัท หน่วยงานต่างๆ สามารถมาใช้สถานที่จัดอบรม ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมสร้างสรรค์

 

หน้า: 1 2