วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ และศึกษาหลักธรรม น้อมนำคำสอนทางพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิต

๒. เพื่อให้เป็นสถานที่แห่งการฝึกสมาธิ พัฒนาจิต และปฏิบัติธรรม

๓.เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุด

๔. เพื่อให้เป็นสถานที่ที่บุคคลและคณะบุคคลต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ในการรวมกลุ่มเพื่อศึกษาธรรมะ

๕. เพื่อให้เป็นสถานที่ที่บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ นำความรู้ความสามารถและศักยภาพส่วนตัวที่มีมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม

 

pootmontha 039 วัตถุประสงค์ pootmontha makha bucha 009 วัตถุประสงค์

pootmontha makha bucha 008 วัตถุประสงค์ pootmontha makha bucha 004 วัตถุประสงค์